Felhasználási feltételek

A receptvarazs.hu internetes honlapot (továbbiakban: Honlap) a Tarsago Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság - székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 22., cégjegyzékszám: 01-09-073862, adószám: 10498369-2-41 - (továbbiakban: Tarsago Magyarország Kft. vagy Szolgáltató) üzemelteti.

Azzal, hogy látogatja a Honlapot Ön felhasználónak minősül és elfogadja a felhasználási feltételeket, abban az esetben is, ha nem regisztrál a Honlapon. 

1. A Honlap látogatása és belépés a Honlapra

1.1 A Honlap látogatása, használata és a Honlapon történő regisztráció ingyenes. A Honlap látogatásához személyes adatok megadása nem szükséges, azonban a Honlap egyes szolgáltatásainak használatához személyes adatok megadása (pl. hírlevél) vagy személyes adatok megadása és regisztráció (pl. saját oldal, kedvenc receptjeim, bevásárló lista, recept beküldés, hozzászólás) szükséges. A személyes adatok megadása önkéntes, részletesen lásd a 8. pontban.

1.2 A Honlapon regisztrálhat minden 18. életévét betöltött és szerződéskötési képességében nem korlátozott személy. A regisztráció során a felhasználó egy felhasználónevet és egy jelszót is meghatároz saját maga számára, melyek segítségével biztosítja a Szolgáltató a belépést a Honlapra. A felhasználó felel a Honlapra történő belépéshez szükséges felhasználónév és jelszó titokban tartásáért és biztonságáért, továbbá a felhasználónévvel végrehajtott műveletekért. A felhasználó köteles a tudomására jutott jogosulatlan jelszóhasználatról, illetve a Honlap biztonságát sértő cselekményről haladéktalanul értesíteni a Szolgáltatót.

1.3 A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy minden előzetes értesítés nélkül megtagadja a felhasználótól a Honlaphoz való hozzáférést, illetve a Honlap teljes vagy részleges használatát, törölje regisztrációját, amennyiben, saját belátása alapján úgy ítéli meg, hogy a felhasználó magatartása:

a. sérti a felhasználási feltételek bármely rendelkezését; vagy egyébként

b. sérti a Szolgáltató vagy harmadik személyek jogát vagy jogos érdekét; vagy

c. jogszabályba vagy jóerkölcsbe ütközik vagy egyéb módon nem megfelelő.

1.4 A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a Honlapot és a Honlapon található szolgáltatásokat - egészben vagy részben – előzetes értesítés nélkül felfüggessze, módosítsa, illetve megszüntesse, továbbá, hogy új szolgáltatásokat vezessen be.

2. Felhasználói magatartás

A felhasználónak a Honlap látogatása és használata során TILOS különösen:

 • a. személyazonosságát meghamisítva más személynek kiadni magát, így különösen hamis adatokat megadni személyéről;
 • b. meghamisítani vagy törölni vagy olvashatatlanná tenni bármely adatot, megjelölést -  amely a Honlap bármely tartalmának forrását, illetve eredetét hivatott megjelölni - továbbá bármely közleményt;
 • c. bármilyen módon beavatkozni vagy megzavarni a Honlap, a szerverek, a Honlaphoz kapcsolódó hálózat működését;
 • d. bármilyen módon a Honlaphoz, illetve a Honlaphoz kapcsolódó bármely hálózathoz jogosulatlanul hozzáférni, illetve azt megkísérelni, így különösen a Honlapot, illetve annak tartalmát nem a Szolgáltató által biztosított kezelőfelületen keresztül igénybe venni;
 • e. bármilyen módon hamisítani vagy egyébként kárt okozni;
 • f. bármely módon a Honlappal visszaélni;
 • g. bármely módon a Honlapot gazdasági, kereskedelmi vagy reklám célból felhasználni;
 • h. fenyegető, szeméremsértő, erkölcstelen, rágalmazó, becsületsértő vagy egyéb módon megbotránkoztató, illetve diszkriminatív elektronikus közleményeket küldeni, közzétenni továbbá ún. "junk" vagy "spam" küldeményeket küldeni olyan harmadik személyeknek, akik arra kifejezetten nem tartanak igényt;
 • i. bármilyen kérdőívet, közvélemény-kutatást, piramis rendszerű vagy ún. "lánclevelet" készíteni, küldeni, továbbítani, közzétenni;
 • j. a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül bármilyen (így különösen pénzgyűjtésre, áru vagy szolgáltatás reklámozására vonatkozó) közleményt, hivatkozást (pl. weboldal, blog címe) küldeni, továbbítani, közzétenni;
 • k. bármilyen módon továbbítani, közzétenni olyan anyagot, amelynek továbbításához, közzétételéhez nincs joga (így különösen minden olyan anyag, ami harmadik személyek jogát, így különösen személyiségi jogát, szellemi alkotáshoz fűződő jogát sértheti, vagy amely bizalmas információt tartalmaz);
 • l. más felhasználók személyes adatait, ideértve az e-mail címeket is, gyűjteni, felhasználni, nyilvánosságra hozni vagy tárolni;
 • m. megsérteni bármely hatályos rendelkezést, jogszabályt, nemzetközi egyezményt.

3. Szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogok

3.1 A Honlapot, különösen tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar jogszabályok védik. A Honlapon minden tartalom, így különösen információ, szöveg, grafika, megjelölés, ikon, kép, videó- és zenei anyag, védjegy, hirdetés, terv, elrendezés, beosztás, grafikai "felhasználó interface", valamint a Honlap meghatározó jellemvonásai a szerzői jog, a védjegy és más szellemi alkotásokra vonatkozó jog által védett. 

3.2 A felhasználó a Honlap látogatásával, a Honlap, illetve a Honlapon található szolgáltatások használatával nem szerez felhasználási jogot sem a Honlapra, sem a Honlap bármely tartalmára.

3.3 Amennyiben a szerzői joggal kapcsolatos jogszabály másként nem rendelkezik, vagy a Szolgáltató előzetes és kifejezett írásos hozzájárulást nem adott, tilos a Honlap tartalmát bármilyen módon felhasználni, így különösen tilos egészben vagy részben másolni, többszörözni, terjeszteni, nyilvánossághoz közvetíteni, technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, értékesíteni, átdolgozni, feldolgozni vagy tárolni akár nyilvános, akár zárt adatbázisban.

3.4 A receptvarazs.hu domainnév, a „receptvarazs.hu” és „recept varázs” elnevezés, megjelölés és ábra jogi védelem alatt áll, felhasználásuk kizárólag a Szolgáltató előzetes és kifejezett írásbeli hozzájárulásával lehetséges. A receptvarazs.hu domainnév jogosultja a Szolgáltató, a „recept varázs” ábrás végjegy a Szolgáltató lajstromozott védjegye. 

3.5 A Honlapról receptet kizárólag a Szolgáltató előzetes és kifejezett írásbeli engedélye alapján lehet átvenni. Amennyiben saját honlapjára receptet kíván átvenni a Honlapról, azt is csak kizárólag a Szolgáltató előzetes és kifejezett írásbeli engedélye alapján és oly módon teheti meg, hogy a receptet változatlan címmel és tartalommal, de a képi elemek nélkül helyezi el honlapján, úgy, hogy a recept címét követően egyértelműen ismertetésre kerül, hogy a recept a receptvarazs.hu honlapról került átvételre és az ismertetésben elhelyezésre kerül egy az eredeti tartalomra mutató hiperhivatkozás (közvetlen link) is. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az általa méltatlannak ítélt környezetbe elhelyezett átvétel megszűntetését kezdeményezze, illetve az átvételre adott engedélyt visszavonja.

4. Felhasználási szerződés - felhasználói tartalmak

4.1. A Honlapra csak olyan tartalom tölthető fel, ami nem sérti harmadik személy jogát. A Honlapra nem tölthető fel semmilyen jogszabályba ütköző tartalom.A felhasználó teljes mértékben felelős azért a tartalomért, amit a Honlapra feltölt ideértve különösen a recepteket, fényképeket, továbbá a feltöltött tartalom következményeit is. A honlapon megjelenő, a felhasználók által feltöltött tartalmakért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

4.2. A felhasználó a szerzői jogvédelem alatt álló tartalomnak (pl. receptleírás, ételfotó) a Honlapra történő feltöltésével és ezáltal nyilvánossághoz közvetítésével véglegesen és visszavonhatatlanul egész világra kiterjedő, a szerzői jogvédelem teljes időtartalmára szóló kizárólagos felhasználási engedélyt ad ellenszolgáltatás nélkül a Szolgáltatónak a feltöltött tartalomra. A Szolgáltató a feltöltött tartalmakat a felhasználási jog keretében jogosult területi és időbeli korlátozás nélkül felhasználni bármely ismert felhasználási módon, így különösen - részben vagy egészben - szerkeszteni, módosítani, átdolgozni, idegen nyelvre fordítani, példányszám korlátozás nélkül többszörözni (ideértve számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra másolás, kép- és hangfelvételen rögzítést is), kiadni, terjeszteni, továbbítani, nyilvánossághoz közvetíteni, reklám célból felhasználni, a felhasználási jogot átruházni, felhasználásra harmadik személynek engedélyt adni. A Szolgáltató elsődlegesen a Szolgáltató által kiadott elektronikus (ideértve honlapokat és más internetes kiadványokat is) és nyomtatott kiadványokban használja fel a tartalmakat.A felhasználó a felhasználási díjról a tartalom feltöltésével kifejezetten és visszavonhatatlanul lemond, továbbá kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató az átruházott felhasználási jogok megsértése esetén - mind a személyhez fűződő, mind a vagyoni jogok tekintetében - önállóan is fellépjen a jogsértővel szemben. A felhasználó a Honlapra feltöltött tartalmak felhasználásánál a feltöltés idején használt „megjelenített nevének”, mint a szerzőnek a feltüntetését kéri. A Szolgáltató részére adott felhasználási engedélyt nem érinti, ha a felhasználó regisztrációja megszüntetésre kerül, továbbá ha a felhasználó az általa korábban feltöltött tartalmat időközben törölteti a Szolgáltatóval. A Szolgáltató tájékoztatja a felhasználót, hogy a 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról 45. § (3) bekezdés alapján a felhasználási feltételek 4.1-4.3 pontjaiba foglalt felhasználási szerződést írásba foglaltnak kell tekinteni.

4.3 A felhasználó szavatol különösen azért, hogy:

 • az általa a Honlapra feltöltött tartalomnak a szerzője, hogy jogosult kizárólagos felhasználási engedély adni, és hogy a feltöltött tartalmak nem jogszabálysértőek, továbbá, hogy a tartalmak Szolgáltató általi felhasználása semmilyen harmadik személyt megillető jogot, így különösen személyiségi jogot, szerzői jogot nem sért,
 • az általa feltöltött tartalmakat a feltöltést követően sem a felhasználó, sem harmadik személy nem jogosult felhasználni vagy hasznosítani, azokat csak a Szolgáltató jogosult felhasználni és hasznosítani,
 • az általa a honlapra feltöltött tartalommal összefüggésben Szolgáltatónak, vagy harmadik személyeknek okozott károkat megtéríti.

5. Moderálás – felhasználói tartalmak

5.1 A Honlapra történő tartalom feltöltést tilos közvetlenül vagy közvetve gazdasági, kereskedelmi tevékenységre, vagy reklámozásra használni, ideértve a felhasználó által választott „megjelenített név” megválasztását is.

5.2 A Honlapra a felhasználó által felöltött tartalmakat, így különösen recepteket, hozzászólásokat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni. A feltöltött tartalmakban, így különösen receptekben, hozzászólásokban a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. A feltöltött tartalmakat, így különösen recepteket és hozzászólásokat a Szolgáltató megbízásából moderátorok felügyelhetik. A moderálás célja a feltöltött tartalmak, így különösen receptek, hozzászólások kulturált hangnemének és Honlap zavartalan működésének biztosítása. A moderátorok jogosultak egyes tartalmak, így különösen receptek, illetve hozzászólások törlésére, felhasználók felfüggesztésére és törlésére, ugyanakkor tevékenységüket szúrópróbaszerűen és eseti jelleggel, a kizárólagosság igénye nélkül végzik. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a moderálás elégtelenségéből adódó kárért vagy kényelmetlenségért. A moderátorok jogosultak fellépni a nick-hamisítások, témarombolások (tartalmi és technikai rombolásnak minősül például nagyméretű fájlok bemásolása vagy ugyanazon hozzászólás többszöri elhelyezése) és a moderátorok álláspontja szerint elfogadhatatlan hangvétel, viselkedés illetve közösségbomlasztás ellen is.A Szolgáltató minden értesítés nélkül eltávolíthatja az olyan tartalmakat, amelyeket kizárólagos döntési jogkörében jogellenesnek, más személyiségi jogába ütközőnek, tisztességtelennek, fenyegetőnek, becsületsértőnek, rágalmazónak, obszcénnek vagy egyébként kifogásolhatónak talál, vagy melyek álláspontja szerint megsértik bármely személy szellemi alkotáshoz fűződő jogát, szerzői és szomszédos vagy egyéb jogát vagy a felhasználási feltételekben foglalt rendelkezéseket.Amennyiben a felhasználó a felhasználói feltételekbe ütközően vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Honlapot, különösen a Honlap recept feltöltési, illetve hozzászólás szolgáltatását, a Szolgáltató jogosult a felhasználó hozzáférési jogait felfüggeszteni, megszüntetni, továbbá felhasználó adatait és a felhasználó által feltöltött tartalmat előzetes értesítés nélkül törölni. Ezek az intézkedések a felhasználóval szemben a más néven történő bejelentkezés esetén is alkalmazhatók. 

5.3 A felhasználó által a Honlapra feltöltött tartalomért (pl. személyes adatok, receptek, hozzászólások, osztályozások, üzenetek, hivatkozások, csatolt képek, videók, hanganyagok, bármilyen más média), a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag a felhasználó tartozik felelősséggel. A felhasználó szavatol különösen azért, hogy az általa a Honlapra feltöltött tartalom (pl. személyes adatok, receptek, hozzászólások, osztályozások, üzenetek, hivatkozások, csatolt képek, videók, hanganyagok, bármilyen más média) harmadik személyek jogait és a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon (például bűncselekmény elkövetésére buzdítással) nem sértik. Amennyiben a felhasználó által a honlapra feltöltött tartalommal kapcsolatban harmadik személy, hatóság igényt támaszt vagy eljárást indít, a felhasználó az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi kiadás, költség és kár megtérítését vállalja.

5.4 A Szolgáltató nem felelős a felhasználok által feltöltött tartalmakért. A Szolgáltató a felhasználó által feltöltött tartalmakkal kapcsolatos jogsértések esetén a jogszabályok által megkívánt keretek között együttműködik a hatóságokkal a jogsértés felderítése érdekében.

6. Felelősség, szavatosság, kizárás

6.1. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a felhasználok által a Honlapra feltöltött tartalmakért (pl. személyes adatok, receptek, hozzászólások, osztályozások, üzenetek, hivatkozások, csatolt képek, videók, hanganyagok, bármilyen más média). A felelősség kizárólag a tartalmat elhelyező felhasználót terheli. A Szolgáltató jogosult, de nem köteles a Honlapra feltöltött tartalmak ellenőrzésére. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy valamely feltöltött tartalom harmadik személy jogát vagy jogszabályt sért, a vitatott tartalmat eltávolítja. A felhasználó köteles abból kiindulni, hogy a feltöltött tartalmat a Szolgáltató nem ellenőrizte. A feltöltött tartalmak felhasználása kizárólag a felhasználó felelősségére és kockázatára történik.

6.2. A Honlapon harmadik személyek áruira, illetve szolgáltatásaira vonatkozó hirdetések és reklámok is futhatnak. A Szolgáltató nem ajánlja vagy támogatja a Honlapon harmadik személyek által hirdetett árukat vagy szolgáltatásokat, úgyszintén nem értékesíti ezen árukat, illetve nem nyújtja e szolgáltatásokat. A Szolgáltató nem ellenőrzi e hirdetések, reklámok tartalmát. A Szolgáltató nem felelős az ilyen hirdetések, reklámok tartalmáért. A hirdető személy közvetlenül felelős minden, általa a hirdetésben, reklámban közölt tájékoztatás megfelelőségéért. A fizetett politikai hirdetések nem tükrözik a Szolgáltató véleményét. A Szolgáltató a hirdetések közzétételekor a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően jár el.

6.3. A Honlap harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmazhat. A Szolgáltató nem ajánlja vagy támogatja a Honlapról elérhető, harmadik személyek által üzemeltetett weboldalak tartalmát, illetve az ezen oldalakon reklámozott bármely terméket vagy szolgáltatást. A Szolgáltató nem ellenőrzi ezen weboldalak tartalmát. A Szolgáltató nem felelős az ilyen weboldalak tartalmáért, illetve az ilyen oldalon elhelyezett, további weboldalakra mutató egyéb linkekért. Ezen harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra történő látogatás kizárólag a felhasználó saját felelősségére és kockázatára történik.

6.4. A Honlap tartalma kizárólag tájékoztató jellegű, a Honlapon hozzáférhető tartalomért (ideértve az oldal működése során használt szoftvert is), annak pontosságáért, megbízhatóságáért, teljességéért, használhatóságáért és az ezekből eredő közvetlen vagy közvetett károkért a Szolgáltató nem felel. A Honlapon a Szolgáltató által közzétett válaszokért és azok bármilyen következményeiért a Szolgáltató a jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben kizárja a felelősségét. A Honlap és a Honlapon a Szolgáltató által közzétett válaszok felhasználása kizárólag a felhasználó felelősségére és kockázatára történik.

6.5. A Honlap látogatásának, használatának ideértve a Honlap szolgáltatásainak használatát is bárminemű kockázatát kizárólag a felhasználó viseli. A Szolgáltató a jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben - tekintettel különösen arra, hogy a Honlap a világhálón működik, melynek működése nem ellenőrizhető, illetve nem biztonságos, továbbá arra, hogy a Honlap látogatása, használata, szolgáltatásainak használata és a Honlapon történő regisztráció egyaránt ingyenes - kizárja a Honlap látogatásával, használatával, szolgáltatásainak használatával kapcsolatos szavatosságát és felelősségét, különösen az alábbiak vonatkozásában.

 • a. A felhasználó tudomásul veszi különösen, hogy:- a Honlap a "Világháló" (world wide web) nyílt hálózatán működik, mely hálózat nem minősül "magántulajdonnak" és biztonságosnak,- bármely tartalom, amelyet a felhasználók töltöttek fel, küldtek a Honlapra vagy amely a Honlapról származik, harmadik jogosulatlan személy által "megszerezhető", olvasható, módosítható,- a Honlap és annak tartalma a "mindenkor megtekintett állapotban" áll a felhasználó rendelkezésére.
 • b. A Szolgáltató nem garantálja, hogy a Honlap látogatása, Honlapra történő belépés, a Honlap letöltése vagy a Honlap használata mindenkor zavartalan, megszakításmentes és hibamentes lesz. Úgyszintén nem garantálja, hogy bármely a Honlapon megjelenő vagy a Honlapon keresztül elérhető tartalom mindenkor hiba-, vírus-, "worm"-, "trojan horse"-, "time bomb"-, "cancelbot"-, illetve bármilyen egyéb káros tartalomtól mentes lesz.
 • c. A Szolgáltató nem garantálja a Honlapon megjelenő vagy a Honlapon keresztül elérhető bármely tartalom megbízhatóságát, megfelelőségét, teljességét, időszerűségét, megfelelő minőségét, biztonságosságát, illetve valamely speciális célra történő felhasználhatóságát.
 • d. A felhasználó a használat előtt köteles megbizonyosodni az általa használt, a Honlapon megjelenő vagy a Honlapon keresztül elérhető tartalmak helyességéről, megfelelőségéről, megbízhatóságáról, biztonságosságáról, érvényességéről, használhatóságáról.
 • e. A Szolgáltató bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül módosíthatja a Honlap bármely tartalmát. A Szolgáltató a módosításból származó esetleges károkért nem felel.
 • f. A Szolgáltató nem vállal kötelezettséget a Honlapon megjelenő bármely tartalom aktualizálására és ellenőrzésére.
 • g. A Szolgáltató a hatályos jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben kizárja felelősségét minden olyan vagyoni és nem vagyoni kárért, költségért és egyéb jogkövetkezményért, amely a Honlapon megjelenő vagy azon keresztül elérhető bármely tartalom használatából ered.
 • h. A felhasználó viseli a Honlapon megjelenő vagy a Honlapon keresztül elérhető bármely tartalom használatából eredően őt ért, és másoknak okozott minden vagyoni és nem vagyoni kárt, költséget és minden egyéb következményt.
 • i. A felhasználó vállalja, hogy a felhasználó Honlappal kapcsolatos magatartására visszavezethető valamennyi vagyoni és nem vagyoni kárt, költséget megfizeti, illetve megtéríti a Szolgáltatónak, illetve közvetlenül megfizeti harmadik személynek. 
 • j. A felhasználó kijelenti és felel azért, hogy betöltötte 18. életévét és szerződéskötési képességében nem korlátozott.

7. Adatvédelem

A Tarsago Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató) számára kiemelt fontosságú a természetes személyek személyes adatainak védelme. A Szolgáltató az üzemeltetésében lévő www.receptvarazs.hu internetes honlapon (továbbiakban: Honlap) megadott a személyes adatokat bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényre juttatásához szükségesek.

A szabályozás kialakítása során figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat, különös tekintettel az alábbiakra:

- Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet – továbbiakban: GDPR),

- Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,

- Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Ektv.),

- A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: Grtv.).

A jogszabályi előírásoknak – különösen a GDPR 13. illetve 14. cikknek - megfelelően tájékoztatjuk a következőkről:

7.1. Adatkezelő

Az adatkezelő a Tarsago Kft. (továbbiakban: Szolgáltató vagy Tarsago Kft.). A Tarsago Kft-t a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg 01-09-073862 alatt tartja nyilván, adószáma: 10498369-2-41, székhelye: 1138. Budapest, Népfürdő utca 22.

A Szolgáltató vevőszolgálata a székhelyen, a 1138. Budapest, Népfürdő utca 22. cím alatti irodaház földszintjén található. A Szolgáltató ügyfélszolgálat telefonszáma: (06-1) 296-3600, e-mail címe: HU-CS@tarsago.com. Honlap: www.receptvarazs.hu. A Szolgáltató levelezési címe: Tarsago Kft. Bp. 1970.  

7.2. A Szolgáltató Honlappal kapcsolatos adatkezelése, adatkezelési célok és jogalapok, kezelt adatok köre és adatmegőrzési idő

7.2.1 A Honlap személyes adat megadása nélkül látogatható. A Honlapok használata során bizonyos látogatói adatokat a Honlap webszervere automatikusan rögzít. A Honlap a látogató által a látogatáshoz használt számítógép, számítástechnikai eszköz egyes paramétereit, az IP címet és honlap-látogatottsági adatokat naplózza az esetlegesen felmerülő hibák és támadási kísérletek detektálása és statisztikai célból. Ezek az adatok nem kerülnek összekapcsolásra más olyan adatokkal, amely alapján a látogató személye azonosítható lenne, így nem minősülnek személyes adatnak.

7.2.2.1 A Honlap egyes részeinek letöltésekor a Honlap kisméretű információs fájlokat ("cookie") helyez el a látogató számítógépén, számítástechnikai eszközén, illetve a böngészőjében, amennyiben a látogató böngészőjében nem tiltotta le a cookie-k fogadását. A cookie-k használatának eredményeképpen a Tarsago Kft-hez kerülő adatokat a Szolgáltató nem kapcsolja a látogató azonosító adataihoz. Az ún. session cookie-k a látogatás végével automatikusan törlődnek. A látogató a Honlap látogatásához használt böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha a Honlap cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén, számítástechnikai eszközén, illetve a böngészőjében és rendelkezhet azok elfogadásáról (általában ez a böngészők alapbeállítása), illetve a cookie-k fogadását bármikor meg is tilthatja. Pár gyakrabban használt böngésző esetében a cookie kezelésére vonatkozó menüpontok:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu

https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

A cookie-k el nem fogadása esetén előfordulhat, hogy a Honlap egyes funkciói nem működnek tökéletesen, illetve előfordulhat, hogy a látogató nem kap jogosultságot egyes adatokhoz való hozzáféréshez. A cookie-kal kapcsolatban további információ: http://www.youronlinechoices.com/hu/gyik#11 címen található.

A Honlapon használt cookie-k a következő táblázatban találhatóak [link].

A cookie-k használatáról a Szolgáltató a Honlap első látogatásakor tájékoztatja az érintetteket. A Szolgáltató a Honlapon szereplő eltérő tájékoztatás hiányában nem alkalmaz a 29-es Adatvédelmi Munkacsoport 2012/4. sz. véleménye szerint hozzájárulást igénylő cookie-kat.

Amennyiben a Szolgáltató a Honlapon szereplő eltérő tájékoztatás szerint alkalmazni kíván olyan cookie-t, amelynek alkalmazásához a hivatkozott 2012/4. sz. vélemény szerint hozzájárulás szükséges, akkor az adott cookie alkalmazása kizárólag a hozzájárulásnak a Honlapon történő megadását követően történhet, mely esetben az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása (GDPR 6 cikk (1) a) pont). A hozzájárulás megadása önkéntes és az érintett jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonása a hozzájárulással azonos módon, illetve a következő címeken (np@tarsago.com, Tarsago Kft. Bp. 1970) tehető meg.

7.2.2.2 Amennyiben a Szolgáltató a Honlapon szereplő eltérő tájékoztatás szerint alkalmaz olyan cookie-t, amelynek alkalmazásához a hivatkozott 2012/4. sz. vélemény szerint hozzájárulás szükséges, akkor az adott cookie tárolási idejét a Honlapon szereplő cookie-ra vonatkozó tájékoztatás tartalmazza.

7.2.3.1 A Honlap bizonyos szolgáltatásaihoz (recept feltöltés, hozzászólás, bevásárló lista, kedvenc receptjeim), illetve részeihez való hozzáférés személyes adatok megadásához, regisztrációhoz és a felhasználási feltételek elfogadásához kötött. Regisztrálni a Honlapon ebből a célból kialakított felületen lehet.

A regisztráló érintett személyes adatait (név, felhasználói név, jelszó és e-mail cím, illetve amennyiben az érintett megad ilyet „megjelenített név”, tudásszínt, kedvenc étel, kedvenc ital, kedvenc fűszer, kedvenc étterem és fénykép) a felhasználási feltételek elfogadásával létrejövő szerződés alapján (GDPR 6 cikk (1) b) pont) a Honlap használatának, és egyes szolgáltatásainak biztosítása céljából kezeli a Szolgáltató. A regisztráció önkéntes, nem kötelező. A Honlapon történő regisztráció feltétele egyes személyes adatok (név, felhasználói név, jelszó és e-mail cím) megadása, mivel azok hiányában a Szolgáltató nem tudja a regisztrációt sem rögzíteni, sem teljesíteni, míg más személyes adatok („megjelenített név”, tudásszínt, kedvenc étel, kedvenc ital, kedvenc fűszer, kedvenc étterem és fénykép) nem feltétele a regisztrációnak. Ez utóbbi körbe tartozó adatokat a regisztrációval létrejött szerződés fennállásának időtartama alatt az érintett bármikor szabadon módosíthatja, törölheti a Honlapon a Saját profil alatt, ahol az érintett az összes megadott adatát elérheti, javíthatja és kiegészítheti, így biztosítva azok pontosságát és időszerűségét. A „megjelenített név”, tudásszínt, kedvenc étel, kedvenc ital, kedvenc fűszer, kedvenc étterem és fénykép adatok az érintett nyilvános adatlapján láthatóak, míg „megjelenített név” szerepel a felhasználó név helyett az érintett által feltöltött recepteknél és hozzászólásoknál.

7.2.3.2 A Szolgáltató a regisztráció keretében a regisztráció feltételét képező, megadott személyes adatokat a regisztrációval létrejött szerződés fennállásának időtartama alatt és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § alapján az azt követő 5 évig tárolja és kezeli eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában. A Szolgáltató a regisztráció keretében a regisztráció feltételét nem képező, megadott személyes adatokat addig tárolja és kezeli, amíg azokat az érintett nem törli, vagy ennek hiányában a regisztrációval létrejött szerződés fennállásának időtartama alatt eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában. Az érintett a regisztrációt, illetve a regisztrációval létrejött szerződést bármikor megszűntetheti a következő címek (np@tarsago.com, info@receptvarazs.hu, Tarsago Kft. Bp. 1970) valamelyikére írt levelével.

7.2.4.1 A Honlapon lehetőség van hírlevélre történő feliratkozásra e-mail cím és név megadásával. A hírlevélre feliratkozó érintettek személyes adatait (e-mail cím és név) a Szolgáltató abból a célból kezeli, hogy az érintetteknek rendszeresen eljuttassa a hírlevelet, mely friss híreket, kedvező vásárlási ajánlatokat, tájékoztatásokat tartalmazhat és címzett elektronikus hirdetésnek minősül. A hírlevél küldés közvetlen üzletszerzésnek minősül.

A hírlevél esetében az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása (GDPR 6 cikk (1) a) pont). Az adatszolgáltatás és a hozzájárulás önkéntes. Az érintett jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonása a hozzájárulással azonos módon, illetve a következő címeken (np@tarsago.com, info@receptvarazs.hu, Tarsago Kft. Bp. 1970) tehető meg.

7.2.4.2 A Szolgáltató a személyes adatokat hírlevél kiküldés céljából addig kezeli és tárolja, amíg az érintett az ilyen célú adatkezeléshez adott hozzájárulását vissza nem vonja, illetve meg nem tiltja adatainak e célból történő kezelését, vagy adatainak törlését nem kéri.

7.3. Közvetlen üzletszerzési hozzájárulás

7 2.4.1 pont szerinti hozzájárulással egyidőben az érintett megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű és kifejezett önkéntes hozzájárulását adja a Grt. 6.§ (1)-(2) bekezdés szerint a részére, mint reklám címzettje részére közvetlen megkeresés módszerével (közvetlen üzletszerzés) történő címzett elektronikus hirdetés küldéséhez. A hozzájárulás bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható.

7.4. Személyes adatok címzettjei

7.4.1 Adatfeldolgozók

A személyes adatok kezelésében a Szolgáltató mellett a Szolgáltató által megbízott adatfeldolgozók vesznek részt. A Szolgáltató a személyes adatokat az általa megbízott következő adatfeldolgozó cégeknek továbbítja: a Protocall Kft., a HCL Technologies, a Sprinter Futárszolgálat Kft., a Camscape Services SRL, a BIG FISH Internet-technológiai Kft., a Vizionet s.r.o. a Visionline Kft, a Bene Ügyvédi Iroda, a Szenzor Számítóközpont Kft., a Nahimi Zrt., a GP-LK Gasztro Prémium Logisztikai és Kereskedelmi Kft., a Szondaphone Kft., az Edima Email Kft., valamint a Phonetic Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

7.4.2 Adatkezelők

A Személyes adatokat a Szolgáltató más adatkezelőknek csak a jogszabályi előírásokkal összhangban továbbíthat, így különösen a következő esetekben:

- az érintett előzetes hozzájárulása alapján,

- jogszabályi felhatalmazás alapján, vagy

- hatósági végzés vagy megkeresés alapján.

7.5. A Szolgáltató által kezelt személyes adatokhoz a Szolgáltatónál kizárólag a Szolgáltató titoktartásra kötelezett azon munkavállalói férhetnek hozzá, akiknek munkaköri feladata az adatkezelési feladatokra kiterjed és kizárólag e feladat ellátása érdekében és az ehhez szükséges mértékben.

A Szolgáltató által kezelt személyes adatokhoz a Szolgáltató által megbízott adatfeldolgozóknál, illetve engedélyezett további adatfeldolgozóknál kizárólag azok titoktartásra kötelezett azon munkavállalói férhetnek hozzá, akiknek munkaköri feladata a Szolgáltatónak végzett adatfeldolgozásra kiterjed és kizárólag az adatfeldolgozási feladat ellátása érdekében és ehhez szükséges mértékben.

7.6. Érintett jogai

Az érintett jogait elsősorban a GDPR 12, 15-21, 77-80 és 82 cikkei szabályozzák. Jelen pontban e rendelkezések legfontosabb részeit ismertetjük.

A Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15-22. cikk alapján előterjesztett kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Szolgáltató a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

Az érintett által kért információkat írásban vagy más módon - ideértve adott esetben az elektronikus utat is - kell megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha a Szolgáltató nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

7.6.1 Az érintett hozzáférési joga

7.6.1.1 Az érintett jogosult arra, hogy a Szolgáltatótól visszajelzést kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés céljai;

b) az érintett személyes adatok kategóriái;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti a Szolgáltatótól a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

7.6.1.2 Ha személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

7.6.1.3 A Szolgáltató az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért a Szolgáltató az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

7.6.2 A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok - egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő - kiegészítését.

7.6.3 A törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog)

7.6.3.1 Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a Szolgáltató gyűjtötte vagy más módon kezelte;

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az érintett a GDPR biztosította jogával élve tiltakozik a Szolgáltató adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen tiltakozik;

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat a Szolgáltatóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; vagy

f) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

7.6.3.2 Ha a Szolgáltató nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a fentiek szerint azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket - ideértve technikai intézkedéseket - annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte a Szolgáltatótól a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

7.6.3.3 Az 7.6.3.1 és 7.6.3.2 pont nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges különösen:

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

b) a személyes adatok kezelését előíró, a Szolgáltatóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából;

c) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

d) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

7.6.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog

7.6.4.1 Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Szolgáltató ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) a Szolgáltatónak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az érintett a GDPR biztosította jogával élve tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Szolgáltató jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

7.6.4.2 Ha az adatkezelés a 7.6.4.1 pont alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

7.6.4.3 A Szolgáltató az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést.

7.6.5 A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

A Szolgáltató minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére a Szolgáltató tájékoztatja e címzettekről.

7.6.6 A tiltakozáshoz való jog

7.6.6.1 Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a Szolgáltató a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha a Szolgáltató bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

7.6.6.2 Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

7.6.6.3 Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

7.6.6.4 Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

7.6.6.5 Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

7.6.7 A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál - különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban -, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a GDPR rendelkezéseit. Magyarországon az illetékes hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (rövidítve: NAIH, cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530  Budapest, Pf.: 5., további elérhetőségek: +36 (1) 391-1400, ugyfelszolgalat@naih.huwww.naih.hu)

7.6.8 A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

7.6.8.1 Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

7.6.8.2 Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy 3 hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

7.6.8.3 A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Magyarország bíróságairól, az illetékes bíróságról a www.birosag.hu honlapon tájékozódhat.

7.6.9 A Szolgáltatóval vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

7.6.9.1 Az érintett a rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok - köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog - sérelme nélkül, hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR rendelkezéseinek nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait.

7.6.9.2 A Szolgáltatóval vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást a Szolgáltató vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is. Magyarország bíróságairól, az illetékes bíróságról a www.birosag.hu honlapon tájékozódhat.

7.7 A Tarsago Kft. jogosult a jelen tájékoztatót egyoldalúan módosítani figyelemmel a jogszabályi korlátozásokra az érintettek szükség szerint és megfelelő időben történő tájékoztatásával. A www.rd.hu honlapon a Tarsago Kft. mindenkor hatályos adatkezelési tájékoztatója érhető el.

8. Nyereményjáték

A Szolgáltató időről időre különböző nyereményjátékokat indíthat. A nyereményjátékokon való részvétel további feltételekhez kötött, mely feltételek a Szolgáltató által a Honlapon közzétett nyereményjáték szabályzatokban kerülnek meghatározásra.

9. További feltételek

9.1 A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a felhasználási feltételeket és az adatvédelmi szabályokat bármikor egyoldalúan módosítsa. A módosítást Honlapon keresztül teszi közzé a Szolgáltató. Ha felhasználó nem ért egyet a módosított feltételekkel, akkor köteles a Honlap látogatását, használatát abbahagyni.

9.2 A Honlap használatával, így különösen a felhasználási feltételek megsértésével kapcsolatban keletkező jogvita elbírálására a mindenkor hatályos magyar jog az irányadó jog és magyar bíróságnak kizárólagos joghatósága van.

10. A Szolgáltató adatai:

A Tarsago Magyarország Kft.-t a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cg. 01-09-073862 cégjegyzékszámon jegyezte be. Adószám: 10498369-2-41. 

Székhely és vevőszolgálat: 1138 Budapest, Duna Tower - Népfürdő u. 22. 

Ügyfélszolgálat telefonszáma: (06-1) 296-3600, e-mail címe: cs@readersdigest.hu.

A Tarsago Magyarország Kft. kereskedelmi tevékenységét - így a csomagküldő kereskedelmet, illetve tevékenységi címként a www.receptvarazs.hu honlapot - a Budapest XIII. kerületi Polgármesteri Hivatal Jegyzője a XIII/7255-2/2006/B nyilvántartási számon nyilvántartásba vette. Az adatvédelmi biztos irodája az 1992. évi LXIII. törvény 28. paragrafusának megfelelően nyilvántartásba vette a Tarsago Magyarország Kft.-t, mint adatkezelőt. A nyilvántartást 2012. január 1-jétől a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vezeti. A Tarsago Magyarország Kft. nyilvántartási száma: 00052-0001. A Tarsago Magyarorsazág Kft. a Magyar Áruküldők Egyesületének alapító tagja. A szervezethez való tartozás a megbízhatóság és a minőség garanciája. A Tarsago Magyarország Kft. a hazai direkt marketing tevékenységgel foglalkozó társaságok önálló érdekképviseleti szervezetének, a Direkt Marketing Szövetségnek is tagja, és betartja a szervezet Etikai Kódexében leírtakat.